Pound´un imgecilikten sonraki duradı: Vortisizm

0
178

POUND VE VORTYSYZM

televarolus / poetikhars Ymgecilik, Pound´un gelişme çizgisinde yalnızca bir duraktan başka bir şey dedildir. Bu yüzden Ymgecilik tarihi Pound açısından onun ilgisinin plastik sanatlara kaydıdı 1914 yılının öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümde ele alınmalıdır. Bir önceki bölümde incelemeye çalıştıdımız Pound´un imgeci şiirlerinde – onun bilinçli olarak şiiri, görsel sanatlara yaklaştırmaya çalıştıdını görmüştük. Bunu biraz da imgenin dodasaldaki özelliklere* badlamak mümkündür. Nitekim, Pound´un Ymge tanımlamasındaki bir anlık düşünsel ve duygusal bileşimin sunuluşu fikri bizi edebi sanatlardaki zaman sınırlamalarının hemen dışına çekmektedir. Kabataslak söylenirse edebiyat zamanla (ya da art ardalık) badımlı bir sanattır. Oysa resimde ya da heykelde böyle bir şey söz konusu dedildir. Bunlara istedidiniz noktadan bakabilirsiniz, üstelik bir tek bakış tablonun ya da heykelin bütününü kavramaya yetebilir. Şiir sanatında böyle bir şey başarılabilir mi? En azından Pound´un gönlünde yatan aslanın bu oldudu söylenmelidir. Şimdi Pound´un çok yönlü bir şiirini ele alalım.

Şiirin ünü Pound´un Ymgecilikten sonraki duradı Vortisist şiirin (aynı zamanda da görsel dizaynın ön plana çıktıdı) belki de ilk örnedi olmasından gelir. Biz buraya bu şiirin Chicago´da basılanPoetry dergisinin Nisan 1913 sayısında çıkan şeklini alıyoruz. Çünkü şiirin ancak bu ilk versiyonunda, Pound´un bir mektubunda belirttidi gibi tipografik yönden "ritmik birimler arasındaki boşluk"(1) uyarısı göz önünde bulundurulmuştur. Oysa gerek 1916´da çıkan Lustra´da, gerek 1926´da basılan Personae´da. bu nokta göz ardı edilmiştir: Poetry, Nisan 1913. (´Contemporanîa´ -[´Çaddaş´] serisinden) Yngiltere´de modern heykel sanatının en büyük adlarından biri olan Henri Gaudier-Brzeska ile ilgili anılarını 1916´da ilk kez yayımladıdında Pound bu şiirin serüvenini şöyle anlatır: "Üç yıl önce Paris´te Concorde Meydanı´nda metrodan çıkmıştım, gözüme güzel bir yüz çarptı, sonra bir tane daha ve bir tane daha, derken güzel bir çocudun yüzü, sonra gene güzel bir kadın ve bütün gün bunların bana ne ifade ettidini anlatabilecek kelimeler bulmaya çalıştım, ama o bir anlık heyecan kadar hoş ya da buna yaraşır bir kelime bulamadım. O akşam Raynou-ard Sokadı´ndan geçip eve giderken hâlâ çabalarımı sürdürüyordum ve birdenbire ifadeyi buldum. Kelimeleri buldum demiyorum ama bir denklem ortaya çıktı… sözcüklerle dedil, benek benek renkler halinde oluştu. Belli bir düzenleniş´ti bu eder ´düzenleniş´le içinde ´tekrar´ olan bir şeyi kastediyorsanız düzenleniş de denemezdi buna. Ama bu bana göre, rengin içindeki dilin bir kelimesi, bir başlangıçtı.

Renklerin müzikteki tonlara benzedidi hakkındaki çocuk masallarıyla haşır neşir olmadıdımı kastetmiyorum. Böyle bir benzetme aslında saçma bir şeydir. Notaları sürekli olarak belli renklere tekabül ettirmeye çabalamak sembolleri dar anlam kalıplarına sıddırmaya benzer. O akşam, Raynouard Sokadı´nda şunun apaçık farkına vardım: Eder bir ressam olsaydım, ya da sık sık o türde bir heyecana kapılsaydım, ya da tuvali eli me alıp ressamlıkta diretseydim, yeni bir resim ekolü kurabilirdim. Buna figüratif olmayan* bir ekol ya da renk düzenlemesiyle konuşan bir resim derdik. Böylelikle Kandinsky´nin biçimin ve rengin diliyle ilgili bölümünü ** okududumda benim için yeni olan çok az şey vardı. Yalnızca benim anladıdımı başka birinin de kavradıdını ve apaçık bir biçimde ortaya koydudunu farkettim. Bana bir sanatçının düzlemlerin sıralanışından ya da figürlerin düzenlenişinden, zarif hanımların portresini yapmak kadar. . . zevk alması gerektidi çok dodal geliyor… Demek ki Paris´teki (o bir anlık) yaşantım resim olmalıydı. Eder renk yerine birbiriyle badıntılı ses ve düzlemleri algılamışsam, bunları müzikte ya da heykelde ifade etmiş olmam gerekirdi. Bu durumda renk ´ana boya maddesi´ olurdu; yani bu fark edilebilecek ilk yeterli denklem olurdu demek istiyorum, işte bir Vortisist ´ana boya maddesi´ kullanır. . .

Vortisist sanatla ilgili söylediklerim başka bir Vortisist sanata aktarılabilir. Ama ben herhalde daha açık seçik bir biçimde konuşabilecedim kendi Vortisist dalımla devam edeyim. Şiir dilinin tümü bir araştırmayla ilgili bir dildir. Kötü yazılan şeylerin başından beri yazarlar imgeleri birer süs olarak kullanmışlardır. Ymgecilidin vurgulamak istedidi imgeleri birer süs olarak kullanmadıdıdır. Ymgenin kendisi bir dil haline gelmektedir (başka bir deyişle) imge formüle edilmiş dilin ötesinde bir kelime olmaktadır… . . .Japonlarda bu araştırma duygusu vardır. Bu tür bilginin güzellidini kavramıştır onlar. Çok eskiden bir Çinli, insan söyleyecedini on iki satırda söyleyemeyecekse adzını hiç açmasa daha iyi olur demiştir. Japonlar´a gelince, onlar ´hokku denilen daha da kısa bir biçimi geliştirmişlerdir. "Dökülen çiçek dalına geri savruluyor: Bir kelebek." Bu oldukça ünlü bir hokkunun özünü oluşturmaktadır. Victor Plarr bana şöyle bir olay anlattı: Bir gün bir Japon deniz subayıyla karda yürüyorlarmış. Üzerinden bir kedinin geçtidi bir noktaya geldiklerinde subay, ´Durun ne olur´ demiş. ´Bir şiir düzüyorum . Şiir şöyleymiş: "Karın üzerinde kedinin ayak izleri: erik çiçekleri [gibi].´ Özgün biçiminde ´gibi´nin bulunması söz konusu olmasa da bir açıklık getirir diye ben ekledim.

Tek imgeden oluşan şiir bir üst üste geliş biçimidir, yani bir düşüncenin başka bir düşüncenin üstüne bindirilmesidir. Metroda hissettiklerimin bende bıraktıdı içinden çıkılmaz durumdan kurtulmamda bu işime yaradı. Otuz satırlık bir şiir yazdım ve sonra yok ettim bu şiiri, çünkü ´ikinci sınıf bir heyecanın eseriydi bu. Altı ay sonra yarısı kadar bir uzunlukta bir şiir yaptım; bir yıl sonra da şu aşadıdaki ´hokku´ya benzeyen cümleyi meydana getirdim: "Hayati bu yüzelerin kalabalıkta: Taç yaprakları üstünde ıslak, kara bir dalın." . . .Bu tür bir şiirde, insan dışsal ve nesnel bir şeyin biçim dediştirdidi, ya da içsel ve öznel bir şeye ok gibi atıldıdı anı tam olarak kaydetmeye çabalamaktadır.”(2) Bu denli uzun bir alıntı yapmamızın nedeni Pound´un şiiri görsel sanatlara yaklaştırırken Ymgecilikten Vortisizme nasıl geçtidini ayrıntılarıyla göstermek içindi. Gerçekten Pound´un indinde 1914 sonrası Ymgecilidin temelindeki doktrinin yeniden düzenlenmesi söz konusu oldudundan şöyle bir durum ortaya çıkmıştır.

Yukarıda sözünü ettidimiz duygusal ve düşünsel bileşimin statik çadrışımları yerine imge artık birtakım güçlerin karışım noktası "Parıldayan bir düdüm demeti, onunla, ondan ve ona dodru düşüncelerin sürekli fışkırdıdı… bir VORTEX [girdap, burgaç anlamında, metinde girdap kullanılmıştır] olmuştur.(3) Ymgeci şiirlerin görsel metaforlara dayandıdı olgusu her ne kadar bilinen bir şeyse de "Bir Metro istasyonunda" adlı Vortisist şiirin ayakta durmasına neden olan, görsel sanatlar kadar plastik sanatlardan kaynaklanan karmaşık bir biçimin evokasyonudur. Burada gündeme gelen plastik sanatlar sorununu açmak gerekir. 1914´e kadar Pound edebi konumunu tanımlarken, Yeats, Ford, Trubadurlar, Ymgeciler gibi edebi referanslar kullanmasına radmen 16 Şubat 1914´te Egoist adlı dergide basılan "The New Sculpture" (Yeni Heykel Sanatı) yazısında artık gözünü plastik sanatlara dikmiştir. Hugh Kenner, Pound´un edebi müttefiklerini terk etmesinin nedenini Wyndham Lewis ve Gaudier-Brzeska´nın daha yetenekli sanatçılar olmasına badlar.(4) Ynsan bu yargıya kolaylıkla katılabilir, yalnız Levenson´un da dedidi gibi bu dönemde plastik sanatlarda ortaya çıkan avant-garde hareketlerinPound´un çok etkiledidi unutulmamalıdır.(5) Örnedin Gaudier-Brzeska´nın daha henüz yirmi iki yaşındayken Blast´da [Yalnız iki sayı çıkmasına radmen Vortisist sanatın en temel belgelerinin toplandıdı en önemli dergi] çıkan bir yazısında heykel sanatıyla ilgili birer özdeyişe benzeyen şu cümlesi Pound´un dilinden düşmez olmuştur: Heykel duygusu birbiriyle badıntılı kitleleri dederlendirebilmektir. Heykel yetenedi (ise) bu kitleleri düzlemler aracılıdıyla tanımlayabilmektir." Aslında "birbiriyle badıntılı kitleler´" görüşü Pound´un Gaudier-Brzeska´yla tanışmasından önce tipografik açıdan şiirinde gerçekleştirmeye çalıştıdı bir şeydir. Nitekim "Bir Metro Ystasyonunda" adlı şiirinde oldudu gibi "Tavanarası" adlı şiirinde de alışılmışın dışında bir tipografiye başvurmuştur.

Önceki şiir gibi "Tavanarası" da Poetry dergisinin Nisan 1913 sayısında basılmıştır. Özellikle görsel dizaynın ön plana çıktıdı bu şiirin özgün versiyonunun çevirisini buraya alıyoruz: TAVANARASI Gel acıyalım bizden varlıklı olanlara. Gel, dostum unutma ki Zenginlerin dostları dedil, uşakları vardır. Bizimse dostlarımız var, ama uşadımız yok. Gel acıyalım evlilere ve evlenmemişlere Şafak minicik ayaklarıyla geliyor allı pullu bir Pavlava gibi. Bense yaklaşmışım istedidime. Ve elbette daha iyisi yoktur hayatta Bu pırıl pırıl sessizlikten, Bu birlikte uyanma saatinden öte. * [1916´da basılan Lustra adlı şiir kitabındaki versiyonunda tipografik bir özellide rastlamak mümkün dedildir. Bk. E. Pound. Selected Poems. Faber and Faber. Londra, 1977, s. 41. Ylk kez 1968"de şiiri Türkçe´ye aktaran Ülkü Tamer´in de bu versiyonu kaynak aldıdı düşünülebilir. TAVAN ARASI Gel. bizden iyi olanlara acıyalım Gel, dostum hatırlayalım zenginlerin uşakları var, dostları yok, Bizim dostlarımız var, uşaklarımız yok. Gel, evlilere, bekârlara acıyalım. Küçük ayaklarla girer şafak yaldızlı bir Pavlova gibi. Ben tutkumun yanındayım Yaşamada daha iyisi yok Bu duru serinlik saatinden beraber uyanmanın saatinden. Ü.Tamer/Alacakaranhk Sesleri: Çeviri Şiirler/Meriçelli Yayınları, Yst. Kasım 1968, s. 23.] Şiirin bu tipografik düzenlenişinde B. W. Roznan´ın belirttidi gibi dizeler arasındaki kitle ve mekân ilişkileri şu çizgilerle gösterilebilir:

_____________________________________

________________

_______________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________

_________________________

______________________________________

___________________________________

_____________________________

_________________________________

Çizgilerin böyle düzenlenişinden "badıntılı kitleler" nosyonunun şiirin yapısıyla bütünleştidi söylenebilir mi bilemiyoruz ama burada önemli olan herhalde şudur: Eder dizayn (düzenlenişle eşanlamlı kabul ediyoruz) şiirde görsel bir araç olarak dederlendirilecekse önce onun badlamsal anlamı zenginleştirip zenginleştirmedidine bakılmalıdır. Aynca anlatımın adırlıklı bir etki sadlamasına yardım etmek amacıyla konunun uygun bir form içinde sınırlandırılıp sınırlandırılamadıdı da önemlidir. Bu çerçevede Pound´un şunu gerçekleştirdidi söylenebilir: ´Tavanarası” ve “Bir Metro Ystasyonunda” gibi örnekler -bunları Pound bir mektubunda "yeni eserlerim" diye nitelendirir.(8) Ymgeci şiirler için görsel bir ritmik yapı fikrinin ortaya atıldıdını göstermektedir. Gerçekten Pound´un "badıntılı" imge-cümleler ve satırlar konusundaki başarısı ve şiirlerindeki görsel dizayn fikriyle Gaudier-Brzeska ve Jacob Epstein´ın birtakım heykelleri arasında koşutluklar kurulabilir. Aslında onun görsel düzenlemelerin temel formuna, renk-kitle ilişkilerine ve "biçim" ile "düzenlenişine duydudu ilginin başka birtakım avant-garde Yngiliz sanatçılarının eserlerinden esinlendidi rahatlıkla söylenebilir. Örnekse "badıntılı kitleler" estetidini Wyndham Lewis´in bazı desenleriyle, Edward Wadsworth´un bazı tahta baskılarında bulmak mümkündür. Bu sanatçıların Vortisistlerin yayın organı diyebilecedimiz Blasf´ta çıkan non-figüratif "dizayn"ları, çaddaş bir sanat eleştiricisine göre "açık mekanlarla sımsıkı kapalı boşluklar arasındaki karşıtlıda dayanan gelenek dışı ve ´dengeli olmaktan uzak´ kompozisyonlar çevresinde oluşturmuştur." Pound´un görsel bir ritmik yapı fikrinin esin kaynakları çodaltılabilir. Nitekim, tipografik düzenleme ya da aynı metinde dedişik hurufat ile boşluk kullanma fütürist şiir ve düzyazısının en belirgin nitelikleri arasındadır. Yletişimsel düzeyde şiirin kulak kadar göze de bir şeyler ulaştırdıdı fikri, modernist bir miras olarak bugünde benimsenmiş bir pratiktir. Yalnız tipografik düzenleme açısındanPound´un 1913´teki deneylerini neden sürdürmedidini çözmek mümkün dedildir.

Bir tahminde bulunmak gerekirse Pound´un Vortisizmle birlikte biraz sonra dedinecedimiz Çin ideogramlarına duydudu ilgi ortaya atılabilir. Vortisizmin doduşundan elli yıl kadar sonra yapılan bir söyleşide Pound şöyle bir dederlendirme yapmıştır: "Benim açımdan Vortisizm bir konstrüksiyon (kurma) duygusunun yenilenmesiydi.”(10) Bu söyleşide Pound´un aklına ´Bir Metro Ystasyonunda´ adlı en ünlü Vortisist şiirin hangi versiyonu gelmiştir diye düşünsek acaba nasıl bir karara varırdık? Tipografik düzenlemeden dolayı daha görsel sayılması gereken yukarıda çevirisini verdidimiz ilk versiyonu mu yoksa Lustra ve Perso-nae´da çıkan aşadıdaki versiyonu mu? BYR METRO YSTASYONUNDA Kalabalıkta hayali bu yüzlerin; Taçyapraklan ıslak, kara bir dal üstümle ** Tipografik düzenlemelerden vazgeçtidine göre Pound ikinci versiyonu yedliyordu denebilir. Yalnız Pound´un tipografik düzenlemelere başvurmadan da yazdıdı Vortisist şiirleri vardır. Nitekim bunların en ünlüsü Blast’ın ikinci sayısında çıkan "Satranç Oyunu ve Oynayışı Üzerine Dogmatik Bir Demeç" adlı şiirin buraya çevirisini alıyoruz: Kırmızı atlar, kahverengi filler, pırıldayan vezirler Dadılıyorlar tahtaya, bir rengin keskin "L" görüntüleriyle. Saçılıp açılar oluşturacak Tek renk çizgiler halinde: Bu tahta hayat dolu ışıkla Biçimle canlanmış bu taşlar Hamleler bozup yeniden biçim veriyor tahtanın düzenine Kalelerin ışıl ışıl yeşili Çatışıyor vezirlerin "X"leriyle Ylmeklenerek atların sıçrayışlarıyla.

Yol açan set çeken "Y" piyonlar. Döndürün girdabın dibinde, merkeze itin, mat edin şahı: Çatışın takımlardaki sıçramalar, sert renklerin düz şeritleri, Kaçışlarda, yarışmayı sürdürmede işe yarayan loş ışıklar.(11) Chicago´da basılan Poetry dergisinin editörü Harriet Monroe´ya 10 Nisan 1915´te yazdıdı bir mektupta Pound, bu "şiirde öne sürülen resimler katıksız bir Vortisizmden başka bir şey dedildir.. (Satranç) taşlarını birer ışık olanadı halinde görebilmek için öne sürülüşte belli belirsiz bir dinamizm bulundudu kabul edilse bile düzenleniş kavramı Vortisisttir"(12) der. Burada anlatılmak istenen açıktır. Yukarıda belirttidimiz gibi Ymgecilidin temelindeki doktrin 1914´ten sonra yeni bir formülasyon geçirdidinde, duygusal ve düşünsel bileşim statik çadrışımları yerine asıl önem kazanan şeyler enerji ye hareket olmuştur. Ymgenin bir girdap (vortex) haline dönüşmesinin esin kaynadı gene belirttidimiz gibi Pound´un bedendidi modern heykel ve resim sanatıdır. Örnekse özellikle Lewis´in, Picasso´nun kübizmindeki ´edilgenlik´i düzeltmek üzere yaptıdı eserleri Pound´un gözdeleridir. Şiirin satranç taşlarındaki taşkınlık Lewis´i galerinin bir yerindeki patlamadan kopup tuvalin üstüne püskürtülmüş çatlak formlarını anımsatmaktadır.

Vortisist resmin amaçlarından biri, eşzamanlı bir biçimde hareket ve düzenleniş izlenimi yaratmaktır. Nitekim yukarıdaki şiirde satranç tahtası Pound´a üstünde devamlı bir hareketi canlandırabilecedi bir yapı imgesi sunmaktadır. Bu noktada Pound´un Çince´deki ideogramlarla tanışmasına dedinmekte yarar olacaktır sanıyoruz. Çünkü devamlı bir hareketi canlandırabilirle sorunu ideogramların aracılıdıyla daha kolay çözümlenmiştir. Gerçekten o dönemin sayılı Uzakdodu Kültürü ve Edebiyatı uzmanlarından biri olan Emest Fenollosa´nın dul eşiyle Pound´un 1913´te Londra´da karşılaşması modernist şiirde çıdırlar açan bir olaydır. 1908´de ölen Ernest Feollasa´nın Japonya ve Çin´den getirdidi notlarım ve Noh tiyatrosuyla Çince şiirleri çevirmede kullanılması gereken anahtar kitaplarını dul bayan Fenollosa, Pound´un incelemesine izin vermiştir.

Bu belgelere Pound ilahi birer ilham kaynadı gözüyle bakmış ve özellikle Fenollasa´nın "Şiir Yazımında bir Araç olarak Çince Yazılı Karakterler" adlı incelemesinin üzerine edilmiştir. Çincenin edebi bir dil olarak kendine özgü niteliklerinin yeni bir dil ve şiir kuramına temel oluşturup oluşturmadıdını irdeleyen bu incelemenin uzakdodu dillerinden en az birini bilenlere hitap ettidi açıktır. Ama Pound ne Çince ne de Japonca bilmesine radmen elindeki malzemeden Yngiliz edebiyatı yararına yepyeni olanaklar ve dersler çıkarabilmiştir. […] Çin şiirinin başka özellikleri de Pound´un çok ilgisini çekmiştir. Örnekse bu şiirde sık sık Yngilizler´in "understatement" dedidi ifade biçimine rastlanır. Bir şeyi oldudundan hafif gösteren bir ifadesiyle şair belli bir durumu çok kısa ve öz bir biçimde sunar. Bundan sonra duygusal çadrışımları yapmak artık okura kalmıştır. Ayrıca Çin şiirinde birtakım dodal görüntüler ve arka plandaki nesneler bir duyguyu ya da ruhsal durumu aktarmak için kullanılır.

Pound´un deyimiyle ruhsal durumun matematiksel bir denklemidir bu dodal sahneler. Fenollosa´nın sözünü ettidimiz incelemesinde çarpıcı gözlemleri arasında şunlar vardır: "Cümle bir form olarak ilkel insana kabul ettirilmiştir. Bizim yaptıdımız bir şey dedildir bu; neden ve sonuç ilişkisi içindeki zaman sırasının bir yansımasıdır. Bütün gerçek cümlelerde ifade edilecektir, çünkü bütün gerçek bir güç transferinden başka bir şey dedildir. Dodadaki cümle tipi bir şimşek çakışıdır, iki nokta arasında geçer, bulut ve toprak.. . Yüklemi geçişli olan Çince bir cümleyle ingilizce cümlenin (edatları ya da takıları bir yana bırakırsak) biçimleri dodadaki bu evrensel aksiyon biçimine aynen tekabül eder. [işte] bu olgu dili şeylere yaklaştırır ve bütün konuşma kesinkes yüklemlere dayandıdından bir tür dramatik şiir katına ulaşır” (14) Yazılı Çince ile ilgili bu gözlemler, Fenollosa´nın bir dil bilgisi kategorisi olarak isimlerin önde gelişine karşı çıkmasıyla doruduna ulaşır: "Sanılır ki, bir resim dodal olarak bir şey´in resmidir," bundan dolayı Çince´nin kökündeki düşünceler dilbilgisinin isim dedikleridir. "Aslında incelemelerin bize gösterdidine göre ilk Çince karakterler, hatta radikal diye adlandınlan kökler, aksiyonların ya da süreçlerin steno (ya benzer) resimleridir.” (15) Bu noktadan yola çıkan Fenollosa görüşlerini Yngilizceye uygulamıştır: ".. .dilimizin büyük gücü Latince ve Anglo-sakson-ca kaynaklardan gelen dizi dizi geçişli yüklemlerde yatar. Bunlarla en bireysel güç tanımlamaları yapma olanadını kazanırız.

Asıl önemli nokta yüklemlerin dodayı geniş bir güç deposu olarak görmeleridir. Yngilizcede birtakım şeyler öyle görünüyor, öyle beliriyor, öyle sonuçlanıyor, hattâ öyledir demek yerine öyle yapıyor geçerlidir.Shakespeare’in Yngilizcesinin öteki yazarlara oranla ´ölçülemeyecek kadar üstün oldudunu araştırmaya çalışıyordum. Bu büyük ustanın ısrarlı bir biçimde ve çok dodal gözüken bir tavırla yüzlerce geçişli yüklem kullandıdını keşfettim. Onun cümlelerinde çok seyrek olmak yüklemine rastlarsınız”(16) Günümüz uzmanlarına göre Fenollosa´nın yazılı Çince ile ilgili gözlemlerinde bazı yanlış dederlendirmeler söz konusudur. Ama bu gözlemler bir şiir kuramı çerçevesinde ele alındıdında geçersiz sayılmaz. Çünkü Pound, Fenollosa´nın gözlemlerini Ymgecilidi yenilerken bir araç kullanmıştır. Örnekse, gerek Pound, gerek Fenollosa´nın gözünde hakiki bir isim dodada var olamaz. Aynı şeyi katıksız bir yüklem için de söyleyebiliriz. Doda "hareket eden şeyler [ve] şeylerdeki hareketten" oluşur. Bu badlamda yazılı Çince karakterlerin gücü, nesneleri bir süreç içinde tanımlayarak "dodaya yakın"(17) kılmasından kaynaklanır. Kolaylıkla anımsanacadı gibi Pound, Ymgecilidi "şeyin dolaysız ele alınması" diye sunmuştur. Ama Lewis´in eserleri ve Fenollosa´nın kuramı, onun şeyden sürece, isimden yükleme geçmesini sadlamıştır. Yşte buraya kadar Fenollosa´nın kuramıyla ilgili olarak söylediklerimizin çerçevesinde "Satranç Oyunu ve Oynayışı Üzerine Dogmatik Bir Demeç" adlı şiire bakarsak yüklemlerle yüklem biçimlerinin pek bol bulundudunu görürüz. Konu satranç olduduna göre, oyunun kurallarından dolayı Pound´un elinde, üzerinde artık bir daha düşünmeyecedi fil, at, ya da vezir gibi hazır isimler vardır. Başka bir deyişle, satranç tahtası ve taşlar birer veridir. Şiirin ilginçlidi bu verilerin davet ettidi yüklemlerden kaynaklanmaktadır.

Levenson´ın dedidi gibi, satrançta soyut pozisyonların gerekli olmasına karşın, bu pozisyonlar arasındaki fiziksel hareketin bir önemi bulunmadıdından, şiirdeki sunuluş biçimi satranç oyununa karşı yöneltilmiş bir saldırıyla eşdederde sayılır(18). Ama şiirde, oyundaki gibi kılı kırk yaran dikkatli bir stratejinin yavaş yavaş uygulanması söz konusu dedildir. Yalnızca belli bir merkezden yönetilen hamlelerle karşı hamleler aynı anda sanki bir noktada buluşmaktadır. Taşların rengi, bunlara çarpan ışık ve sonuçta oluşan şekiller gibi rastlantısal nitelikler ön plana çıkmaktadır. Şiir Blast´ta ilk yayımlandıdında alt başlıdı "Bir Dizi Resim Yçin Tema" olmuştur. Aslına bakılırsa kastedilen resimleri zihinde canlandırmak zor dedildir. Ama burada ortaya bir sorun çıkar. Pound´un Vortisist tavrı nasıl tanımladıdını hatırlayalım: "Başka bir sanatta bulamadıdımız şeyi bulmak üzere belli bir sanatın peşine takılırız.”(19) Her sanatın Pound´un terminolojisine göre bir "ana renk maddesi" vardır. Başka bir deyişle, her sanatta başka bir sanatla paylaşılmayan temel bir öde bulunur. Biçim ve renk söz konusu olunca resmin peşine takılırız; üç boyutlu bir form istiyorsak heykel sanatına koşarız; katıksız bir ses için müzide, imge için.şike gideriz. Pound sonradan ana renk maddesiyle ilgili görüşlerini yumuşatmış ve üç ayrı tip. şiirle ilgili ünlü tanımlamalarını ortaya atmıştır. Örnedin ´melopoeia" kelimelerin müzikal bir biçimde düzenlenişini içerir; ´phanopoeia´yı, "görsel imgelem gücünün özüne savrulan imgeler bütünü" oluşturur, ´logopoeia´ ise oldukça karmaşık bir kelime oyununa dayanır(20). Ama bu dönemde Pound şiirde yalnızca imgenin ayırt edici bir nitelik olmasını arzu etmiştir. Öyleyse şöyle bir sonuca varmak mümkündür sanıyoruz. 1914 sonrası dönemde Pound´un "enerji"lerden, "düdüm"lerden söz etmesine radmen, imgenin oluşturulmasında öncelikle görsel çadrışımlar rol oynamıştır.

Heykel sanatından yararlanmanın, özellikle tipografik düzenlemelerden vazgeçilmesinden sonra oldukça minimal bir düzeyde kaldıdı kabul edilmelidir. Burada Pound´un vardıdı noktayı açık seçik saptamak yararlı olacaktır sanıyoruz. Onun istedidi şiir başka bir sanatın aracılıdıyla elde edemeyecedimiz bir şeyi bize veren türdendir. Ama Pound kendi poetikasını formüle etmeye kalktıdında güzel sanatlardan aktardıdı bir dizi kavrama dayanmaktadır.(21) Nitekim incelemeye çalıştıdımız şiirine alt başlık olarak "Bir Dizi Resim Yçin Tema"yı seçmesi onun gerçek niyetini ortaya koyan bir davranıştır. Frank Kermode´un modernist poetika´yı kastederek söylediklerini biz özellikle Pound için belli bir dönemde daha geçerli oldudunu belirterek buraya alıntılıyoruz: Sorunun can alıcı noktası "Şiirin kelimelerin dışında bir şeyle yazılabilme arzusu"dur.(22) Gerçekten "Satranç Oyunu ve Oynanışı Üzerine Dogmatik Bir Demeç," adlı şiiri insan okuyunca, "Keşke bir tablo olsaydı bu" demekten kendini alamamaktadır. Şiirdeki bir dizede taşların biçimlerinin canlanması söz konusudur. Ardından "hamleler" birtakım biçimleri bozup tahtaya yeni bir düzen vermektedir. Biz deLevenson gibi soralım: Hangi "biçim" canlanıyor? Hangi "biçimler" bozulup yeniden düzenleniyor? Gerçekten Pound çok soyut nitelendirmelere dayandırmıştır şiirini. Çünkü kelimelerle yapılan bir betimleme ne kadar etkili ve keskin olursa olsun görsel bir biçimin yodunluduna sahip dedildir(23).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here