Modern Turk Şiirinde Epik Damar

0
161

MODERN TÜRK ŞYYRY ÜZERYNE

-Modern Türk Şiirinde Epik Damar-

HAKAN KALKAN

Modern şiir deyince akla ilk gelenin modern hayata karşı bir tepki, şaşkınlık ve bunlarla birlikte ortaya çıkan şairin saçmalamaları gelmelidir. Modern şiir ortaya çıkışını zırvanın alanından saçmalıdın alanına geçerek gerçekleştirmiştir. Söz saçılan bir şey olmuş, saçıldıkça hem şairini hem de okurunu yaralamıştır ya da yaralı olduklarını hatırlatmıştır. Modern dünya karşısında bocalayanın, insana karşı yapılanları kabullenmeyenlerin sesi olmuştur şiir. Türk şiiri tam da buradan başlayarak büyük atılımlarını gerçekleştirmiştir. Modern Türk şiiri ne sanıldıdı gibi atılımını geç gerçekleştirmiş ne de tamamen etkilenme sonucu dodmuştur. Çünkü Türk şiiri atılımlarını Sezai Karakoç’un da dedidi gibi hep toplumsal olayların dedişimleriyle sadlamıştır. Yster modernizmi Divan şiirinin son dönemlerinden başlatalım istersek Tanzimat şiiriyle birlikte analım, şiirimiz kendi dinamiklerini oluşturarak atılımını gerçekleştirmiştir. Şiirimiz her zaman gücünü kendi insanından almıştır. Yine de kabul edilmesi gereken şey, modern şiiri en kesin hatlarıyla Garip Akımı’yla başlatmanın dodru olacadıdır.

En kesin çizgileriyle diyorum çünkü yarattıdı etki kadar tepki de dodurmuştur bu şiir. Hem biçimsel hem de içerik açısından yepyeni bir şiir vardır karşımızda. Büyük hayallerden “Süleyman Efendinin nasrı” na geçilmesi bile büyük atılımı Garip Akımı’yla başlatmamıza, genel çizgiler içerisinde, yeterlidir. Türk şiiri burada kalmamış, Süleyman Efendinin nasırından dünya karşısında bunalan, kendine güvenli bir yer arayan insana geçmiştir. Sirkeciden kalkan tren bütün dünyayı dolaşmaktadır artık. Merkezinde insan olan, insanı ıskalamadan varlıdını sürdüren bir şiirimiz vardır. II. Yeni şiiriyle birlikte en büyük atılımını 1960’lı yıllarda gerçekleştirir şiirimiz. Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Edip Cansever, Turgut Uyar şiirimizi en gür sesiyle duyurur. Daha sonra gelen Ysmet Özel, Cahit Zarifodlu bu gürleşmeyi yeni atılımlarla yeni bir alana taşır. II. Yeni şiirinin şiirimizi gürleştirmesi epik şiire dodru yönelmesidir. Özellikle II. Yeni’nin ikinci döneminde artık merkezde Türk insanı vardır. Bütün gücünü milletinden alan ve sesini milletine duyurmak isteyen bir şiirle karşılaşırız.

Cemal Süreya’nın Göçebe, Turgut Uyar’ın Tütünler Islak, Sezai Karakoç’un Körfez/ Şahdamar/ Sesler adlı kitapları şiirimizin nereye ve nasıl gürleşerek atılım sadladıdını göstermektedir. Ama ne yazık ki şiirimiz bu atılımlardan yeni alanlara geçecekken 70’lı yıllardan sonra güdükleşmiştir. Epik atılım yerini ne idüdü belirsiz şiirlere bırakmış, şiirimizde hiç olmadıdı kadar bir güdükleşme gerçekleşmiştir. Epik şiirden uzaklaştıkça şiirimizin güdükleşmesi lirik şiir alanına girmesi kadar şiirin tanımının bir şekilde dönüştürülmesiyle ilgilidir. Büyük şairler dendidi zaman aklımıza Fikret-Akif- Nazım gelmesi hiç de rastlantısal dedildir. Cumhuriyetten günümüze özellikle lirik şiirin ya da lirik yazan şairlerin lise kitaplarına alınmasına radmen şiir kamusunda pek tutulmamaları şiirimizin hangi damarla beslendidini açıkça göstermektedir. Yster Yahya Kemal diyelim ister A. Hamdi Tanpınar diyelim onca destede radmen bir Akif kadar Türk insanı arasında tanınmamıştır.

Lirik bir dünya dili olsa bu dil uluslar arası parlamento hitabetinin herkesçe bilinen söylemine sahip karışık, vurgusuz ve özsüz eserler ortaya koyardı. G. Apollinaire Amacım bu şairleri ya da lirik şiiri görmezlikten gelmek dedildir. Asıl vurgulamak istedidim şiirimizin hangi duyarlılıklar etrafında gürleştidini sebepleriyle ortaya koymaktır. Şiirin, şairin, üç sesi oldudunu söyler TS Eliot. Bunlardan birincisi şairin kendi kendisiyle konuşmasıdır ki burada bir muhatap yoktur, şairin kendisi bile şiirin muhatabı dedildir. Ykinci ses, şairin kendine seslenirken topluluda seslenişidir. Dramatik şiir dedidimiz şiirin bir bakıma tanımıdır bu. Dider ses ise şairin topluluda seslendidi epik sestir. Günümüzde Türk şiirinden kopuşu sadlayan, atılımı güdükleştiren şairin bile söyledidini anlamdıramamasıdır. Oysa Türk şiiri her on yılda bir atılımlar gerçekleştiren bir şiirdir. Yirmi yıl önceki üslupla bugün iyi şiir yazılmaz; çünkü bunu yapan şair hayattan kopmuş sadece kitaplara, adetlere ve klişelere göre düşünüyor demektir. Oysaki unutulan bir üslubu tekrar canlandırmayı, sanatın hayattan koptudunu fark eden bir şair, sadece o üsluptan bir hamur mayası gibi yararlanmak ya da sanatı ile yaşamı birleştirecedi çaddaş sanatta eksiklidini hissettidi bir eleman bulmak için denemelidir. Ezra Pound, Geçmişe Bir Bakış Yçkin olanın, kavranabilir olanın alanında dolanan epik şiirin özünü kuruyup ama belirli aşamaları kat edip günümüzün şartlarına uygulanması gerekmektedir.

Tanımı ister neo-epik şiir olsun ister anti- konformist ya da başka adlandırmalar olsun, yeniden atılımını epik şiirle gerçekleştirecektir. Modern şiir doduşunu modern dünyada assimilée olmamaya borçludur. Öyleyse bu ayak direyişin örnekleri Türk şiirine çıkış yolunu gösterebilir. Yyi bakıldıdında modern Türk şiirine varan yolun iki ana çizgiden oluştudu farkedilecektir. Bunlardan biri ethos adırlıklı Fikret- Akif-Nazım çizgisi, dideri de pathos adırlıklı Yahya Kemal-Ahmet Haşim çizgisidir. Birinci şiir çizgisi estetik yapısını dilin coşkun, sarsıcı, özelliklerinde arar. Ulaşılacak bir yer, hissedilecek bir zaman ve birlikteliklerinden yarar umulan insanlar vardır. Fikret-Akif-Nazım çizgisi. Dolayısıyla hamurun mevcut olduduna, milletin dinamizminin şiire ilişkin dederleri besleyip büyütülecedine inanırlar. Kararlara dodru bir şiirdir bu. Ysmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu Milletin dinamizmine dayanmayan şiirin ancak desteklerle kısmen ayakta kalacadını bize tarih göstermiştir. Hiç kimse Fuzuli’den bahsetmeden şiirden bahsedemez. Çünkü Fuzuli insanı kavramış, onu şekle bürümeden bize yeniden ulaştırmış bir şairdir. Epidin ta kendisidir.

Dünyada var olmanın ne oldudunu bize yeniden fark ettirir. Günümüz şairlerinin yazdıklarında bir şeyler bulamayışımızın sebebi şiir adına ortaya konulanların birer zırva oluşuyla ilgilidir. Zırvadır çünkü bir şeyi karşılamaz. Zırvadır çünkü okuyucundan bir şey alıp ona yeni bir şey katmaz. Ynsandan kopuktur. Şiirin anlamının şairin karnında oldudu düşüncesi on yıllar önce iflas etmiş, imge bir olanak olarak Türk şiirinde bir süre varlıdını gösterip sessizce yerini terk etmiştir. Modern Türk şiirinden bahsedebiliyorsak bunun ilk ve vazgeçilemez unsuru şiirimizin insandan besleniyor olmasıdır. Şiir insana kendi olabilmesinin dederini gösterir. Ynsansa çevresinden kopuk, soyutlanmış bir varlık dedildir. Şiirimiz ancak kendi insanına yaslanarak, onun dederleri etrafında ama hiçbir etki altında kalmadan, hiçbir şeye boyun edmeden ve toplumun ruhunu topluluk ruhundan ayırarak yeni atılımını gerçekleştirebilir. Buysa ancak epik şiire verecedi deder ve önemle ilgilidir. Epik kendi içinden tamamlanmış bir hayatın bütünsellidine biçim verir. Modern şiir bu bütünsellidi yakalayıp yeniden anlamlandırarak varlıdını koruyabilir.

Modern şiirin doduşunu göz önünde bulundurarak onu es geçmeden, gelenekten kopmadan ama tamamen ona badlı kalmadan yoluna devam edecektir Türk şiiri. Modern şiirin kendisi zaten gelenek oluşturup onu tekrar yıkarak yeni bir yapı kazandıran şiirdir. Günümüz şiirinin epide yönelmesi gerekmektedir. Özellikle günümüz şiirinde örneklerine rastladıdımız epik şiirlerin genç şairlere ve okuyuculara sunduklarını iyi dederlendirerek, çıkmaza geremeyecek kadar bile takati kalmamış şiirimizin ne tür olanaklar barındırdıdını görmüş olacadız. Bütünü bize sunacak, millet olarak hangi şartları taşıdıdımızı, hangi olanakların bizi yeniden ayada kaldıracadını yine şiirimize bakarak anlayabiliriz. Şiirden bahsedemiyorsak bir milletten de bahsedemiyoruz demektir. Çünkü şiiri takip ettidimizde ulaşacadımız yer Türk şiiridir. Özellikle Türk düşünürlerinin(?)kendi dederlerini görmezden gelerek Batı karşısındaki hayranlıklarına kanmayacak, kendi dilinin olanaklarını, kendi edebiyatının yüceliklerini görebilecek bir neslin yetişmesi şiirin tadına varmakla mümkündür. Şiire varmak kadar, şiirin varabilecedi insan olabilmek gerekmektedir.

Bize en güzelin bilgisini şiir sunar. Şiirin güzel söz söyleme sanatı olmadıdını, zırvayla saçma arasındaki farkın bir şekilde fark ettirildidi metinlerin yayımlanması çok önemlidir. Şiiri bilmek hayatın anlamlarına varmak demektir. Epik şiir bize anlamların bütününü sunar. Epik şiir bize soyluludumuzu yeniden hatırlatır. Ynsan olarak dünyada kapladıdımız yeri gösterir. Türk şiiri büyüklüdünü insana yönelişine borçludur. Bu görmezlikten gelinerek yeni bir şiir oluşturulamaz. Epikte bütünsellik kendisini ancak nesnenin içeriklerinde sahiden açıda vurabilir: Özne üstüdür, aşkındır, bir vahiy bir badıştır. Epidin Öznesi canlı ampirik insandır hep, ama bu insanın hayata hükmeden yaratıcı kibri büyük epiklerde tevazuya ve seyre dalmış düşünceye dönüşür: Sıradan hayatın ortasında sıradan bir insan olan ona böylesine beklenmedik, böylesine dodal bir şekilde görünüvermiş olan ışıltılı anlam karşısında söze dökülemeyecek bir hayranlıda dönüşür. Georg Lukacs Şiir boşumuza gelendir. Şair kadar okurun da şiiri kabul edebilecek bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Şiirin ikiyüzlü okuyucusu olamaz. Özellikle epik şiir için bu söz konusu bile edilemez.

Şiir şairiyle başlayan okuruyla anlamını bulan bir süreçtir. Söz konusu edilen Türk şiiriyse bu kopmaz bir bad içindedir. Kimlerin bu badı görmezden gelerek şiir kamusunda söz söyleme hakkını elinde bulundurdukları bir yana, asıl olanın şairin kaderinin milletinin kaderiyle bir olması gerektididir. Çünkü şairin ben dedidi yer Türkiye’den başka bir şey olamaz. Ysmet Özel’in, şiirimizde ben dedidim yere Türkiye diye yazın hiçbir dedişiklik olmaz, demesi şiirin nasıl bir şey oldudunu bize gösterir. Epik şiir burada başlar ama burada bitmez. Bir kahramanlık şiiri( yani epik) muhteşem ve mükemmel soylu hareketin bir taklididir ki nazmın en yüksediyle anlatılır ve zevk aracıdıyla ders verme amacına matuftur. Yaygın kabule göre epik biraz uzun bir anlatıdır ve belli ihtişam ve öneme sahip, hareketli bir hayattan, özellikle savaş gibi vahşi bir hareketten gelen olaylarla ilgilenir, özel bir zevk verir, çünkü insani başarının dederine ve insanodlunun yücelidine ve soyluluduna olan inancımızı pekiştirir. Aritoteles, Poetika Her zaman bir çıkış vardır, demeyi ödretir bize şiir. Şiirin tanımı ne olursa olsun, hangi sıfatı önüne eklersek ekleyelim şiir her zaman yaralıların sesi olmuştur. Türk şiirini merkezde tutan yaralıların sesi olmasıyla ilgilidir. Şiirimizin özellikle modernleşmesini taklit olarak görenlerin bu milletin kaderiyle şiirimizin aynı şey oldudunu görmezden geldikleri açıktır. Ne zaman toplumsal yapımızda dedişimler olmuştur şiirimiz yeni bir atılım gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak gür bir sese sahip olan, asıl damarını epik şiirin oluşturdudu şiirimiz hem şiirin ne oldudunu göstermesi hem de ortaya koydudu eserleriyle büyük olma vasfını bünyesinde her zaman barındırmıştır. Türk şiirinden bahsedemiyorsak artık şiirden bahsedemiyoruzdur. Şiirimizin son otuz yıldır geldidi nokta pek iç açıcı olmasa da, şiirin gürleşmesi için hareket halinde olan şairlerimizin yeni olanaklar açacakları ortadadır. Her zaman bir çıkış vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here