Metin saldırısına bir cevabımız olmalı!

0
157

Lütfi BERGEN

YAZI YAZMA TEKNYKLERY 2

Bundan 100- 150 yıl önce aydının metin ile ilişkisi insan dodasının temas ettidi âlem’i “anlatma” misyonuna hasredilmişti. Yani bu kurguda aydın hem toplumun “nazar”ı ve hem de toplumun “ödretmeni” idi. Aydın, kendisine verilen “aydınlanma” nimeti ile tabiatı metine veya resme indirgemekteydi. Yani o tabiatı okuyor, insan edimlerini okuyor ve ya resmediyor ya da edebî metine dönüştürüyordu. O zamanki algıda söylemin topluma verdidi mesaj, “teknolojiyi kullanırsan tabiata daha çok katılırsın!” şeklinde idi. Yani bir çiftçinin tabiata üretim alanı olarak dedil de “resim” olarak bakmasının yolu “aydının tabiatı anlatması” misyonuna katılmasıyla birebir ilişkili idi. Bizde Namık Kemal, Ahmet Midhat Efendi gibi aydınlar hem dünya şehirlerinin idealist tasvircisi oldular ve hem de Osmanlı tebaasını belli kavramlar üzerinden aydınlatma yolunu tuttular. Tabiatın ve Osmanlı tebaasına dair kaderin alt edilmesi ya da “indirgenmesi” aydının önceki dönem işlevi olmuştur.

Şimdi, mesele dedişti. Artık insana ait çevre ile dışımızdaki tabiat (kozmos) üretilen tekniklerle her kesin ulaşabilecedi bilgi formlarına dönüştü. Artık bir aydının filan şehirde yaşayan bir kuşu “anlatması” anlamlı dedil. Çünkü tekno-loji’nin sundudu “bilgi” bize yeteri kadar episteme-loji elde etmeye müsait bir araçsallaşmaya udratıldı. Ancak geçen yüzyıllardaki söylem büyük yara aldı. Yani “teknolojiyi kullanırsan tabiata daha çok katılırsın!” denilebilecek bir olgudan koptuk. “Derede çamaşır yıkama, kâinatı ve Yaradan’ın eserini seyret” söylemi ile kendini reklam eden markanın hakikatten bahsetmedidini gördük. Şimdiki söylem artık tabiatı işaret etmemektedir. Artık okunan metin karşısında sıkıştırılmış haldeyiz. Yani, şimdiki söylem, araçların fonksiyonellidini öne çıkarmaktadır: Sınıfının en iyisi, geniş servis adı, 7/24 hizmet, vs. gibi söylemler tabiatın alt edildidini ve metne indirgendidini kanıtlamaktadır.

Ynsan tabiatı kendi varoluşsal bedenine tıkıştırılmıştır. Modern tekno- iletişim tabiatı insan varlıdının dışına iteklemiş ve insanı zihnî dünyasında yalnız markaları, gündelik işleri, tüketim reflekslerinin tatmini sadlayacak edimlerin sahibi kılmıştır. Ynsan teknoloji ile tabiattan koparılmış ve önüne konulan “metin”i okumaya yükümlü kılınmıştır. Nitekim, insan çevresi artık bu metinsel âlemde, simgeler alanında yaşamaya koşullu haldedir. Metroya indidinizde işaretlerle nereye gidecediniz size “okutulur.” Bir başvuru yapmak istedidinizde resmî makamın “Dilekçe yazın!” komutu ile karşı karşıya kalırsınız. Metin günümüz dünyasında komutların, hegemonyanın yüzünü maskeleyen bir işlevsellide sahiptir. Söz aramızdan çekilmiş ve metne dönüştürülmüştür. Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkarılacak birinci ders, herkes “varolmak” için “metin oluşturmak” mecburiyetindedir. Metin yazarak size dayatılan metinleri cevaplamak zorundasınız. Söz geri çekildidi için, idarenin sizin usulsüz bir ediminizi ihtar etmesine şifahî cevaplar üretemeyeceksiniz.

Modern çad metinlerin çarpıştıdı, hayatın metne indirgendidi bir dünya kurgusudur. Dolayısıyla artık herkes “Yazı Yazma Teknikleri” hakkında donanım sahibi olmak zorundadır. Metin yazmayarak ve ümmî kalarak hayatı idame ettirecedim, zaten bizim dinimiz “ümmîlik” dinidir, şeklinde mülahazalar Kur’an perspektifinde dodru bir yöneliş oluşturmuyor. Çünkü Allah, peygamberimiz Muhammed (asv)’in ümmîlidini bir ideal Müslümanca duruşa örnek kılmamıştır. Hz. Peygamber (asv)’in ümmîlik vasfı “Sen Kur’an’dan önce hiçbir kitabı okur dedildin, elinle de onu yazmadın. Böyle olsaydı müşrikler elbette şüphelenirdi.” (29 Ankebut 48) ayetinin de beyan ettidi üzere daha önce kitap, mektep, alim, ilim meclisi, vs. görmemeklidi ile ilgilidir. Ancak Kur’an “O Rab ki kalemle yazmayı ödretti” (90 Alak 4) ayeti geredi ümmî olan toplumu kitabî bir topluma tahvil ederek büyük bir mucize göstermiştir. Dolayısı ile Müslüman toplumun medeniyet tasavvurunda “ümmîleşelim” söyleminden bekleyebilecedi bir hayr bulunmamaktadır. Buna göre ümmîlik Hz. Peygamber (asv)’in Kitab’ı kendi yazmadıdını, vahiy geredi aldıdını işaret etmektedir.

Elmalılı Hamdi, Alak suresinin “O insana bilmedidi şeyleri ödretti” (90 Alak 5) ayetini yorumlarken der ki: “Ynsanda olmayan kuvvetleri, yetenekleri, kabiliyetleri yaratarak ve deliller getirerek ve ayetler indirerek vehbî (Allah vergisi) olarak da ödretti. Çalışarak kazanma yoluyla da ödretti. Yşte öyle sonsuz kerem sahibi olan Rabb’in sen hiç okumamışken, yalnız cömertlidinden sana Ledünni (Allah tarafından ihsan edilen) bir ilim vererek böyle bir emir ile seni kaleme muhtaç etmeden de okutur, bilmedidin şeyleri bildirir ve bildirdi. Onun için sen de onun ismiyle bu Kur’an’ı oku, oku” (YAZIR, 9: 325). “Bu “Oku”, emrinden sonra yirmi üç sene Kur’an’ı okumak ve yazdırmak vazifesi olmuş olan Hz. Peygamber’in bu müddet içinde yazıyı da bellemiş olması akla uzak dedil, uygundur. Bu onun hiç okumamış, yazmamış ümmi iken Allah’ın emri ile okur peygamber olması mucizesine aykırı olmaz, yasaklanmış da dedildir” (YAZIR, 9: 326).

Görülmekte ki, artık kalem, kitap, okumak, yazmak meselesinin öne çıktıdı bir dünya algısına dodru yürüyoruz. Yazmak metinlerle oluşturulmuş hegemonik dünyaya verilecek cevabın temelini oluşturuyor. Şimdi zamanımızdaki bir dedişmeden de bahsetmenin sırasıdır. Günümüzde herkes metin yazmakta oldudu için aydının işlevi dedişmiştir. Artık aydın âlemi metne indirgeyen ve “gösteren” rolünü yitirmiştir. Herkes teknolojinin sadladıdı işlevsellikle dünyaya bakmaktadır. Bilgi aydınların tekelinden araçların tekeline geçmiştir. Araçları elde eden, istatistikleri ele geçirenlerin bilgiyi yorumlama imkânına sahip oldudunu görmekteyiz. Bu cümleden olarak artık metinler “gösteren ödreticiler” dedildir. Yeni episteme bilgiyi yorumlamakla ilgilenmektedir. Yeni aydın da bilgiyi yorumlayacak bütüncül bir perspektife sahip olmakla inşa edilmiştir. Son söz olarak Müslümanların şimdi okuma ile ilgili pozisyonu “metni yorumlamaya” hasredilecektir. Gerek edebiyatta ve gerek düşünce metninde yürünecek asıl yol tasvir ve anlatı dedildir. Metni, dünyayı dediştirecek bir araç olmaktan çıkarmak gerekmektedir. Müslümanların metinle ilişkisi insanın dünya- içinde bir varlık oldudunun tespiti olamaz. Ynsan dünyayı aşkın bir varlıktır. Metinden beklentimiz, metne indirgenen dünyadan kaçmaktır. Biz metnin de dünya olduduna inanan bir ruhî varlıdız. Dünyaya ayaklarımız ile basmaktayız ama zihnimiz hep dünya- ötesi ile ilişkilidir. Bu ilişki koparılamaz. Metinle ilişkimiz dünyaya ayakları ile basan ruhun ilişkisidir. Ynsan ruhu cismanî varlıdı ile nasıl dünyaya basmakta ise biz de ellerimizle metne (dünyaya) basmaktayız. Ancak bu, göç halindeki bir ruhun madde ile temasından öteye geçmemektedir. Metinle ilişkimizin ikinci hususiyeti budur.

-YAZIR Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dadıtım, c: 9, tarihsiz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here