Heterodoks Dunyanın Yçinden Bir Şiir..

0
182

HETERODOKS DUNYANIN YÇYNDEN BYR ŞYYR:

ÇYNGENE SABAHI UZERYNE DUŞUNCELER

-Tematik bir Okuma Denemesi-

Mustafa CELEP

Sunni ruhtan, duşunuş ve inanış biçiminden ayrıksı boyutlarıyla heterodoks şiir algısı, buhranın, kopukludun, cinnetin, delilidin ve yalnızlıdın sadra şifa olmayan dilini merkez edinir. Bu toprakların ve ruhi dederlerin sahih badlanış noktalarını yitiren yonleriyle heterodoks ozne, yersiz yurtsuz oluşun karanlık şarkılarını dillendirerek kendinde bir kok arayışına girer. Dil yalnızlıdın dilidir, şiir de bir yalnızlık biçimidir. Yntihar olgusu oznenin kanayan yarası olarak sorgulayıcı bir ifade biçimiyle deşilir, dip odaların, karanlık yerlerin, karanlık bir zaman ve mekanın goruntusu uç duygu durumlarıyla resmedilmeye çalışılır. Yçe yonelik bir duygu ve duşunce guzergahında son durak, bir reçete bir çare olarak intihardır artık. Yntiharın dilidir şiir, dodası bir muntehirin dodasıdır. Yçrek, ezoterik, muhayyel bir tabiatın ses ve edasıyla konuşan, badıran, çıdlık atan bir muntehirin şiir sesi ve şiir edası içre ayrıksı bir dunyanın içinde devinir, yersizyurtsuzlaşmanın dipsiz kireçli karanlık solgun kuyu diliyle konuşur, yalnızlıdın baş donmesi dedidimiz şiirin oteki ses’ine tanık olur, kendilidimizi kopuşun, koksuzludun ve duşuşun muhayyel anlam katmanlarında konumlandırır, bir yere badlanamayışımızın acısını duyarız.

Mehmet Şah Erincik’in Yeniyazı Yayınları’ndan çıkan Çingene Sabahı adlı şiir kitabını yukarıda açıklamaya çalıştıdım uzere ses, eda deyiş ve atmosfer itibariyle bir buhranın dili olarak okuyabilir, şairin ayrıksı dunyasının bileşenlerini tematik bir okumaya tabi tutarak betimleyebiliriz. Okur ve betimlerken elden geldidince şiirin dodasını ifadelendirmeye, içerilen tabiatın bu toprakların ruhuyla olan badını/badsızlıdını vurgulamaya çalışacadız. Sarsalayıp sorgulayışımızdaki sebep, anlama çabasından ibarettir. Otekileştirmeden anlama çabası, ola ki bizi bir kok kavrayışa eriştirir, Erincik Şiirinin Turk okur-yazarında tekabul eden unsurlarını ayrımsamamıza sebebiyet verir, net bir şiir algısı elde ederiz.

Ademodlu ve Ademkızı insanlık seruveninde arayışı ve didinişleriyle mucehhez kılınma udraşı içinde zamanın ve mekanın odulları olarak yolda olma ve yolda oluşuna bir anlam vermeye yazgılı bir varoluşu bir muhur gibi bunyelerinde taşır, sebeplerin ve neticelerin diyalektik ilişkisine dair bir kavrayış derinlidine ulaşmaya çalışır, hayatının yaşanmaya deder oluşunun anlam haritasını zihnin ve kalbin teçhizatıyla biçimlendirir, bu evrendeki varlık ve konumlanış gerekçelerini sorgulayıp bulgular, ‘ufuk çizgisi’ni genişletme çabasıyla yaratışın mefhumlarını oluşturur, eşya ve olayların aslının ne oldudunu duşunur, yaşadıdı duygu ve duşunce durumlarına dair temel ve yan anlamlarının yardımıyla bir kok ve yer/mekan arayışına girer, yapıp etmeleriyle ‘ilmi ve felsefi buhranlar’ına çareler arar ve hemen her zaman mutlak’a kanat olmanın eksiklidini hisseder, sufli ve ulvi olanın sarkacında mevcudiyetine bir tutamak noktası tayin eder, butun bu sureçte yonu hep Allah’a, Mutlak’a, Hakikat’e dodrudur.

Bu yonuyle Erincik’in dunyası arayış içinde olan bir oznenin dunyasıdır. Sunni olandan ayrılan yonuyle Mehmet Şah Erincik, Çingene Sabahı’ında aynı zamanda bu veçhesiyle itizal etmiş bir dunyanın içinden konuşur. Tutkunun ve gunahın dilidir konuştudu. Delilidin dilinde kendini olumlayan ve dodrulayan bir ozne yer alır şiirlerde hep.

‘Kaos ve Allah’ şiirinde bu durumu orneklendirebiliriz:

‘meleklere anlatılacak çok şey var insanodlundan,
yadsınmış, kırılmış un ufak olmuş cehennemler
anımsayarak/dile, ifratla çadrışımla olumlanmayan
varlık/bilinç, huşu, sabah hayratı, cami avlusu, keder
dolambaçlarında ısırgan/yaz mevsiminde inilti,
sonbaharda konuşacak şeyler bırakan/intihar,
cinneti vakitsizlidin…’ (s,53)

Ayrıksı duruşun verdidi ruh çelişkisiyle heterodoks unsurlarla biçimler şiirini Erincik. Bir ‘iman fışkırması’ yerine delilidin sınırlarında dolaşan bir ruhla karşılaşırız Çingene Sabahı’nda. Soyut ve entelektuel sorunlarla inşa eder şiirini ya da bir yıkımı, bir duşuşu ifadelendirir boyuna hep. ‘Olum’ bile kendi dodallıdında gelen dedil ‘yuze çarpılan’dır artık.

‘kendiyle çelişen bir opuşu sevebiliriz
çunku gunah sevdidimizdir bizim
o halde neden yuruyor durmadan dervişler cefalara
çaaat
yuzumuze çarpacaksa olum’ (s,13)

Necip Fazıl Kısakurek’in Buyuk Dodu Dergisi’nin 3 Mayıs 1946 tarihli 27. Sayısındaki Ruhçuluk adlı metni, şairin dunyasının bileşenlerini ayrıştırabilecek nitelikte bir içerik taşır. Necip Fazıl’ın Ruhçuluk tanımı şu şekildedir:

-‘Ruhçuluk, eşya ve hadiseleri, kendi içlerinden çıkan kuru muşahede ve kuru tecrube, kuru akıl ve kuru bilgi kanunları ustunde, madde gozuyle gorulemez ve olçulmez muessirlere badlamak anlayışıdır.’

-Ruhçu odur ki, beş hassa kadrosu içinde ham ve kaba madde alemini, o kadronun dışında ve ustunde, gıyabında ve maverasında, ustun bir sebep kutbuna ilişkilendirerek manalandırır.’

Bu açıdan merkezini kaybetmiş mutezili bir şiir yazar Erincik. Bu yuzden biz heterodoks bir şiir dedik Erincik’in şiirine. Madde gozuyle manalandırılan, Sunni ruhtan uzak bir şiirdir bu. Yersizyurtsuzlaşan ozne itizal etmiş bir dunyada hareket eder. Davranışlarının muharrik gucunden yoksundur. Bu anlamıyla Mehmet Şah Erincik’in Şiir Atlası, uyumsuz bir karaktere sahip, ruhu dar, erişimsiz bir yerdir.

‘seninle biz iki ayrı şarkıyız dedim
kukredi butun kazananlar gibi
yine de bir tarih kuruyorum
atlaslarda geçmiyor henuz ismi’ (s,21)

‘en iyi olu sesini verir bocekler, en kurtarılmış sevinçleriyle:
Dirim dirim dirim… uzadımda olan.’ (s,66)

Son/uç itibariyle Mehmet Şah Erincik’in şiir evreni, Necip Fazıl’ın deyişiyle ‘ruh cephesinde’ dedil, ‘madde cephesinde’ yer alır, gozenekleri olan, bu toprakların sesinden, yankısından ve ruhundan uzak, maddeyle sınırlı, mutehassıs, aşki, gelgitleri olan tezatlı insanın şiiridir. Metnimizi Çingene Sabahı’nın dodasını karakterize eden, Ozge Dirik’in intiharı uzerine yazdıdı Ozge Dirik’e Birkaç Soru adlı şiirinden bir bolumle nihayetlendirelim:

‘şair kardeşim kader kardeşim.
sen gittikten sonra
-ki o zaman abdest almayı unuttum-
adının kıvrımlarında sorular gordum
kalabalık caddeler
yurudum seni andım
çay içtim seni andım
gordum butun koşelerde
korkunç sahnesiyle hayat uzak bir film’ (s,41)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here