Cehennemden Kurtulmanın Yolu’na Bir Giriş Denemesi

0
766
Cehennemden Kurtulmanın Yolu'na Bir Giriş Denemesi- Mustafa Nurullah Celep

Mustafa Nurullah CELEP (*)

CEHENNEMDEN KURTULMANIN YOLU’NA BİR GİRİŞ DENEMESİ

Kemikleşmiş genel bir kanaat vardır: ‘Cennete girmek zor, cehenneme gitmek kolaydır’. Diyorum ya bu görüş kanıksanmıştır, kırıp parçalamak, ipeksi bir seyyaliyete kavuşturmak veya tersine inkılap ettirmek zordur bu kanaati. Bunun böyle olmasının çeşit çeşit nedenleri vardır. Aldığımız kırık dökük eğitimin etkisi olabileceği gibi bize dikte ettirilen görünüşte iyi niyetli fakat yanlış inanışların, müfredat sürecinin ve bir tedrisat serüveninin de etkileri olmuştur. Bazen bilinçaltının yönlendirmeleriyle bazen de bilinçdışının sayrıl rüzgârına kapılanarak bu kanaati edinmiş ve kanıksamışızdır.

Dinî tebliğ etkinliklerinin hem yazınsal hem sözel manada farklılığını ortaya koyan da işte bu kemiksi yanlış algılamaların tersine tersine gitmek, önkabulleri ve önyargıları yıkıp parçalayan dinamik ve devingen bir bakış açısına sahip olmak, hareketli pencereler açmaktır.

Eğitimci-Yazar Osman Nur, Kur’an eksenli düşünmenin verimnlerinden olan bu kitabında, Kur’an’dan zihinsel manada güç alıp güç devşirerek yazımızın başında belirttiğimiz genel kanaaati ters yüz etmenin, değiştirmenin, dönüştürmenin Kur’anî şuurunu kuşanarak aslında Cennete girmenin kolay Cehenneme gitmenin ise zor mu zor bir süreç olduğunu açıklıyor, bu minvalde insanoğlunu ebedi saadete eriştirme yolunda hangi doğruları yüklenmek, hangi yanlışları yanımızdan yöremizden beri kılmak ve def etmek gerektiğini farklı inanç sistemlerini Kur’an’dan ayetlerle irdeleyerek anlamlı ve yoğun bir örneklik olarak sunuyor, böylece sanılanın/zannedilenin aksine Cehenneme gitmenin zor, Cehennemden kurtulmanın da kolay olduğunu eser boyutunda ispatlamış oluyor.

Bu eser, bu ispatın verimli örnekleriyle dolu. Bu yolda tek düşünce ve inanç rehberi var Osman Nur’un: İnsanlığın hidayet menbaı, hayat kaynağı Kur’an azze ve celle.

İnsanoğlu devamlı yanılabilir, diyor Osman Nur, yanılmayan sadece ve sadece Allah’ır.

Beşer oluşumuzdan mütevellit her birimiz her an her zaman yanılabiliriz. Vahye dair sorumluluk şuuruyla hareket eden Osman Nur’un başlangıçta yanılgılarımıza, yanlış kanaatlerimize işaret ederek eserine başlaması, Kur’an-ı Azimüşşan ile aydınlanmış bir inanç dünyasının doğal bir uzantısıdır.

Kur’an ile aydınlanmak, berekete uyanmaktır.

Kur’an ile aydınlanmak, esenliğe kavuşmaktır.

Kur’an ile aydınlanmak, diriliğe, dirliğe, Tevhid şuuruna erişmektir.

Kur’an ile aydınlanmak, sorumluluk şuuruyla müzehhez olmaktır.

Kur’an ile aydınlanmak, doğruya, doğrulara yönelik mütecessis bir eda ve tutum, eğriye, eğrilere karşı tetikte olmaktır.

Kur’an ile aydınlanmak, dünya-ahiret mutluluğunun formülünü elde etmek, mutsuz bilincin soyut fikirlerle muhkem kalelerini tarumar etmektir.

Kur’an ile aydınlanmak, Hakkın razı olduğu kulları arasına girmek, öncülerden olmak, küfrün koyu-zifiri karanlığını dağıtmak ve parçalamaktır.

İşte Cehennemden Kurtulmanın Yolu eseriyle Osman Nur, aydınlanmış imanî bir şuurla İslam dairesi dışındaki inanç sistemlerini inceleyerek yanlış kanılar ve zanlarla örülü küfrün karanlık atmosferini dağıtıyor, İslam İnanç Esasları merkezinde Ehl-i Sünnet eksenli bir düşünce aktivitesiyle bu atmosferi açığa çıkartıp büyübozumuna uğratıyor, İslam Düşünce Tarihi’nin başlangıcından bugüne inhiraf etmiş/bozulmuş karanlık yargıları, içi geçmiş inanışları ve tahrif olmuş düşünceleri Kur’an’dan beslenerek tahrip ediyor, ‘’akıllı insan kimdir?’’ sorusunu ‘’akıllı insan sonsuzluk evrenini düşünür’’ biçiminde cevaplayarak düşünmeye davet ediyor, Kur’an ile aydınlanmış hakikatli bir şuur birikimiyle ‘aklını susturan’ insanoğlunu sahih inancın sahici yoluna eser bazında yakınlaştırmış oluyor.

Akıllı insandan beklenen Cennete gitmek olmalıdır. Hakikat temelli düşündüğümüzde, bu kitabı okuyup nihayete erdirmenin doğal bir neticesi olarak, Cennete girmek inanç-ibadet ve ahlâki sorumluluklar esasında kolay, inadından Cehenneme gitmek ise hem zor hem de aklî melekelerini hakikate açamamaktan kaynaklı bir akılsızlıktır.

Biz de diyoruz ki küfrün yanlış kanaatlerle beslenen bu yoğun karanlığı karşısında ‘‘meselenin ne’liğine dair’’ seçik bir aydınlanma yaşamak istiyorsanız Cehennemden Kurtulmanın Yolu’nu okuyun.

Osman Nur bu kitabıyla Ehl-i Sünnet dairesinde Vahiy merkezli düşünüş biçimi ve açıklamalarıyla Dünya yolculuğumuzu aydınlatıyor…

Bigane kalmayın…

Hakikat ile köklü ve sarsılmaz bir bağınız olsun.

 

——

(*) Editör

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.